GRATIS wysyłka przy zakupie powyżej 180 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU KOSZOKAZJI.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym koszokazji.pl prowadzony jest przez firmę KoszOkazji wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane firmy:

Siedziba główna:


KoszOkazji , Osiedle, 68-100 Żagań

Adres korespondencyjny:


Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra
NIP: 924-112-20-28  

REGON: 977952400

Dane kontaktowe:

Telefon stacjonarny: + 48 68 (opłata wg stawki operatora)
Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:


Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra

Konto bankowe:


ING Bank Śląski Swift of Bank: INGBPLPW
PL (PLN ) , PL 19 1111 1111 1111 (EUR)Definicje pojęć:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28).
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym koszokazji.pl
Sprzedawca – KoszOkazji , prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: osiedle Na Górce27/5, 68-100 Żagań, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 924-112-20-28, REGON 977952400, telefon: + 48 68 , adres poczty elektronicznej: [email protected]
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako składającym zamówienie.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

II. Warunki składania zamówień


1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu koszokazji.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terenie Unii Europejskiej.

4. W Sklepie internetowym nie ma wymogu minimalnych zamówień.

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" dostępnego na stronie internetowej koszokazji.pl przesłanie do go do sklepu.

6. Do realizacji zamówienia należy podać następujące dane:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres dostawy oraz nazwę firmy i NIP (w przypadku zamówienia składanego przez firmę)
   c) numer telefonu kontaktowego,
   d) adres poczty elektronicznej .

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

8. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

9. Podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, Klient jest informowany o:
  a) łącznej cenie wraz z podatkami za towar będący przedmiotem zamówienia,
  b) kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

 III. Sposoby i terminy płatności za towar


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za towar:
  a) pobranie – płatność przy odbiorze towaru,
  b) przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
  c) zapłata przy pomocy karty płatniczej (PayU),
  d) płatności elektroniczne (PayU).

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

ING Bank Śląski Swift of Bank: INGBPLPW
PL (PLN ) , PL 19 1111 1111 1111 (EUR)


Termin zapłaty – Firma kurierska DPD, UPS (przesyłka krajowa)

- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Termin zapłaty –  Firma kurierska DPD, UPS  (w granicach Unii Europejskiej)
- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.


IV. Sposoby dostawy (Termin, Koszty)

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
  a) Firma kurierska DPD, UPS.

2. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

4. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronie sklepu internetowego.

5. Koszty dostawy towaru a także opłaty za transport, dostarczenie są dostępne na stronie sklepu internetowego w następujących miejscach:
  a) zakładka „Koszty przesyłki”,
  b) w trakcie składania zamówienia, oraz w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

Termin dostawy – Firma kurierska DPD, UPS ( przesyłki krajowe )
Gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze.
Firma DPD, UPS dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 17.00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

Termin dostawy –   Firma kurierska DPD, UPS – (w granicach Unii Europejskiej)

- dostawa w ciągu 1 -10 dni roboczych od dnia wydania nadania przesyłki.


V. Reklamacja towaru


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22š ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres korespondencyjny sprzedawcy: Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra
  b) telefonicznie pod numerem: + 48 68
  c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: [email protected]

4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) nazwę towaru oraz datę zakupu,
  c) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  d) żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, lub oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny sprzedawcy: Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra

VI. Wymiana Towaru

1.  Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 31 dni od dnia odebrania przesyłki. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, kiedy towar jest zgodny z umową.

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a) złożyć nowe zamówienie w Sklepie, wpisując w polu „Uwagi” słowo „Wymiana” oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć na specyfikacji, która została przesłana do Klienta wraz z towarem
b) odesłać towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Firma Konsultingowa   , Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra, z dopiskiem „wymiana”
c) pokryć koszty przesyłki zgodnie z ust. 3 oraz ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę

3. Klient ma prawo do swobodnego wyboru co do formy wysyłki towaru podlegającego wymianie, jednakże nie ma prawa do skorzystania z promocyjnych kosztów wysyłki obowiązujących w Koszokazji.pl dla nowych zamówień.

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

5. Zwroty na wymianę uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. dowodemzakupu lub fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji pomiędzy Klientem a Koszokazji.pl). W przypadku jego braku zwrot na wymianę nie zostanie uznany, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta

6. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Firma Konsultingowa   , Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra, z dopiskiem „wymiana” pokrywa Klient.


VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą również skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 31 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres sprzedawcy: [email protected]
  b) drogą korespondencyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Firma Konsultingowa ,  Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zawierać dowolne sformułowanie, o ile ujawnia wolę konsumenta w sposób dostateczny i zrozumiały dla sprzedawcy.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym koszokazji.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żądnymi kosztami.

10. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Firma Konsultingowa   , Koszokazji.pl, Ul. Pionierów lok. 3, 66-002 Zielona Góra


14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli, - w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  j) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Ochrona danych osobowych

1.    Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma KoszOkazji , Osiedle, 68-100 Żagań NIP 924-112-20-28, Regon 977952400 , telefon 68/ , mail: [email protected] zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2   Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3.    Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach działalności Sklepu, podejmuje on środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. W celu realizacji postanowień pkt. 2 Sprzedawca oświadcza, iż treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez Sprzedawcę w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach ulokowanych w siedzibie Sklepu.

6. Zgromadzone dane osobowe są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sklepem.

7. Każdy Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

X. Prawa autorskie

1. Zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu koszokazji.pl są własnością Producentów współpracujących ze Sklepem. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

XI. Postanowienia końcowe


1. Regulamin podlega regulacji prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy:
  a) ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm),
  c) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany przepisów prawa dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  b) zmiany sposób dostawy jak i form płatności,

4. O zmianach w regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta).

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudzień 2014 r.

Zarejestruj się i zgarnij rabatW naszym sklepie Mikołaj pracuje cały rokPonad 4000 produktów w ofercie naszego sklepu
PayU.pl - bielizna i odzież damska, bielizna męska